ArthWen - Evidenční knihy chladících zařízení

S ohledem na evropskou legislativu pro chladicí zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů (EU 517/2014) se rozšířila od 1. 1. 2017 povinnost vést evidenční knihy pro zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny také na zařízení obsahující chladivo v množství menším než 3 kg.

Cloudové řešení ArthWen - Evidenční knihy chladících zařízení dle stanoviska Ministerstva životního prostředí splňuje veškeré legislativní požadavky a předpisy.

Features

 • Splnění požadavků dle stanoviska MŽP.
 • Records Management
 • Přístup odkudkoli – PC, tablet, mobilní telefon, …
 • Možnost on-line záznamů při servisním zásahu, vkládání fotodokumentace
 • Evidence chladicích zařízení
 • Evidence servisních úkonů prováděných na daném zařízení včetně servisu nesouvisejícího se zákonem o evidenci chladiva
 • Udržování servisní historie
 • Evidence operací s chladivem dle požadavků zákona
 • Hlídání servisních intervalů podle CO2-eq
 • Tisk servisních záznamů
 • Rekonstrukce ztracené knihy, včetně automatického doplnění razítka servisního technika
 • Tisk štítků na zařízení
 • Přikládání dokumentů k jednotlivým objektům (zařízením, servisním úkonům, technikům…)
 • Evidence nákupů chladiva a celkový přehled

Plánované vlastnosti

 • Fakturace servisních zásahů
 • Možnost pohledu ze strany servisní organizace, ze strany provozovatele, či vlastníka zařízení
 • S ohledem na připravovaný metodický pokyn MŽP již nyní zpracováváme požadavky.
 • Records Management

Společnost ECM System Solutions připravila nástroj pro evidenci zařízení a jejich knih a servisních záznamů. Jedná se o webový portál určený pro servisní organizace a provozovatele chladicí techniky, umožňující komplexní správu informací o daném zařízení. A to ať z hlediska údajů požadovaných legislativou, tak i z hlediska možné potřeby sledovat i jiné parametry či operace. 

Naše řešení není striktně vázanou pouze na zařízení podléhající legislativě, ale je možné komplexnější využití.

Evidence chladicích zařízení ze zákona přísluší provozovateli zařízení; servisní organizace často přebírají odpovědnost za jejich vedení. Tento nástroj slouží k vedení záznamů jak ze strany vlastníka, tak z pohledu servisní organizace, která zařízení smluvně servisuje.

Při přípravě řešení jsme spolupracovali s Ministerstvem životního prostředí pro naplnění legislativy.

Evidenční knihy

Detail knihy s jednotlivými operacemi

více

 Číselník chladiv

Tiskový výstup

skrýt

Ceny

Cloudové řešení ArthWen - Evidenční knihy chladících zařízení

Služba je provozována jako cloudová, je zpoplatněna měsíčním poplatkem. Cena je definována počtem aktivních spravovaných zařízení. V ceně tedy již máte náklady na veškerou infrastrukturu, o kterou se nemusíte starat. V rámci služby máte jistotu, že řešení je vždy aktualizováno dle platné legislativy.

Počet knih/zařízení Jednotková cena
do 50 zařízení 10 kč
51 - 100 9 Kč
101 - 250 8 Kč
251 - 500 7 Kč
501 - 1000 6 Kč
1000+ 5 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Fakturace bude probíhat automaticky na konci měsíce podle zjištěného počtu aktivních zařízení. 

Poptávkový formulář

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.