Pawouk - systém pro posuzování shody dle ČSN EN 17050

Zbavte se starostí s hlídáním platností certifikátů a norem

Pawouk

Pawouk je specializované řešení pro správu certifikátů a prohlášení o shodě ve vztahu k normám a legislativě oběcně. Mějte pod kontrolou svá prohlášení o shodě, jejich platnost, shodu s aktuálními předpisy. Náš systém za vás vyřeší problém se schvalováním, posuzováním a sledováním platnosti norem a legislativy vztažené k vašim certifikátům a prohlášením o shodě. Posuzování norem probíhá podle nejnovější legislativy a je platné i pro normy do výbušného prostředí typu ATEX.

Features

 • Správa certifikátů
 • Správa prohlášení o shodě
 • Vazby mezi certifikátem a prohlášením o shodě
 • Možnost uložení oskenovaného certifikátu do systému
 • Podpora vícejazyčných prohlášení o shodě
 • Sledování aktuální platnosti norem
 • Upozorňování na náhradym neplatnost
 • Jednoduché seskupování a filtry nad daty
 • Seznamy všech ČSN norem a jejich automatická aktualizace
 • Seznamy používáných norem vybraných z certifikátů a prohlášení o shodě
 • Vypůjční modul
Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
VaV projekty
ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU OP PIK
Projekt Řízení kvality a technologického postupu je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je ve spolupráci Chytrá pěna HS Group s.r.o. s ECM System Solutions s.r.o. a s SVÚOM s.r.o. vyvinout zařízení, které bude garantovat správnost technologického postupu, respektive kontrolu dodržení klíčových podmínek použití izolačních materiálů, které představují především tepelné podmínky, skladování, přepravy a aplikace nástřikových tepelně izolačních a hydroizolačních materiálů na bázi PUR a PUREA. Vyvinutá hardwarová zařízení i softwarová řešení budou sledovat tepelné podmínky ze skladu, přes dopravu po aplikaci.