Asset Information Management

Meridian Asset Management umožňuje využít dokumenty spravované Meridianem k poskytnutí veškerých informací o majetku pro oddělení provozu a údržby

Features

 • Absolutně žádný čas potřebný k hledání aktuální technické Master dokumentace pro Provoz & Údržbu
 • Integrace se systémy pro Řízení údržby a budov je standardem
 • Údržba a Projekce je propojená, žádná ztráta důležitých odkazů a poznámek
 • Reference dokument-asset automaticky updatované
 • Plná podpora procesů Řízení změn

Integrovaná Správa informací o majetku

Při provozování a údržbě technologických celků je důležité vycházet při rozhodování o plánovaných odstávkách nebo investicích z popisu stávajícího stavu technologie. Ten se ale může se vzrůstajícím časem od uvedení do provozu výrazně lišit od původní dokumentace, podle které technologie vznikla. Rovněž při neplánovaných odstávkách v případě havárií je kriticky důležitá faktická správnost dokumentace pro co nejrychlejší uvedené zpět do provozu.

Meridian Asset Management modul umožňuje užívatelům Meridian Enterprise povýšit jejich Engineering Data Management, Správu technické dokumentace na úroveň Asset Information Management, tedy systém plnohodnotné Správy informací o majetku.

Asset Management Module zabezpečuje funkčnost kriticky důležitých zařízení a zabraňuje nákladným odstávkám integrováním správy technické dokumentace v prostředí Meridian Enterprise se systémy jako jsou IBM Maximo, SAP Plant maintenance (SAP-PM), Oracle-EAM, FAMIS, INFOR (Datastream), Ultimo a dalšími. Jedinečný identifikátor zařízení (tag number – číslo objektu) umožňuje užívatelům okamžitý přístup k souvisejícím dokumentům pomocí vyhledávání anebo prostředníctvím integrace se systémy pro řízení údržby a správy budov.

Firmy implementují řešení správy majetku za účelem bezproblémového zvládání rutinní údržby výrobních zařízení. Avšak správa těchto zařízení nemůže dosáhnout svého plného potenciálu bez správného zacházení s technickou dokumentací týkající se těchto zařízení. Správa těchto dokumentů je životně důležitá pro celý podnik hlavně z pohledu budování konkurenceschopnosti a opětovného nastartování výroby v co nejkratším čase v případě neplánované odstávky.

Klíčové funkce

Objektově orientovaná Správa technické dokumentace

Změny v továrnách se vždy týkají zařízení, které generují zisk. Tak, jak může být zařízení umístěné ne více dokumentech, tak i některé dokumenty mohou představovat vícero zařízení. Zařízení (vybavení anebo funkční umístění) mohou být importovány ze systému správy údržby anebo vytvořené v rámci projektu, každé se svými metadaty.

Řízení vztahu mezi dokumentem a objektem

Vztah mezi dokumentem a objektem může být vytvořen manuálně nebo automaticky, buď na základě importu tabulek z Excelu nebo extrakcí atributů z bloků výkresů vytvořených v AutoCADu. Po extrahování, jsou atributy objektů křížově odkazované s existujícími objekty v úložišti BlueCielo Enterprise. V momentě, kdy tyto atributy vyhovují stávajícím objektem, vazba mezi dokumentem a objektem se vytvoří automaticky. Uživatel může samozřejmě zasáhnout av případě, že objekty nesedí, může například chybějící vytvořit.

Podpora hotspotů

Po extrahování atributů z AutoCAD výkresu, může být vizuální podoba objektových čísel může být převedena na hotspoty. Přičemž uživatel po kliknutí na hotspot oblast skočí přímo na objekt v úložišti, kde si může prohlédnout další údaje o něm. Funkcionalitu hostpotu lze přizpůsobit tak, aby například zobrazovala seznamy souvisejících dokumentů pro každý objekt nebo naopak pro každý dokument související objekty.

Aktuální Master dokumentace pro Provoz & Údržbu

Pokud existují vazby mezi zařízeními a dokumenty, personál Provozu & Údržby může na základě čísel objektů vidět veškerou související technickou dokumentaci, protože vyhledávání na základě dokumentu umožní vidět i veškeré související vybavení. Výsledek hledání dokáže zobrazit i všechny projekty, ve kterých byly tyto data měněny a dokáže se jednoduše mezi těmito projekty přepínat v případě potřeby jejich detailnější analyzovat.

Na zobrazení přehledů a aktuálních reportů například seznamů zařízení, ventilů, větví se dají použít jednoduché vyhledávací nástroje.

Integrace se systémy pro řízení údržby

Meridian Asset Management modul umožňuje snadnou integraci se systémy pro řízení údržby a budov jako jsou SAP-PM, Maximo, Ultimo, INFOR, Famis a ArchibusFM. Přímo ze systému pro řízení údržby mají uživatelé přístup k dané technické dokumentaci, například pokud potřebují pracovní postup, konkrétní zařízení nebo rozpis plánovaných prací. Všechny tyto detaily k zařízením, stavy dokumentu i samotný obsah dokumentu může uživatel vidět pomocí vestavěného prohlížeče. Rychlá navigace prostřednictvím hotspotů v prohlížeči nás navede na požadované zařízení a jeho dokumentaci.

Propojení oddělení Projekce a Údržby

Během realizace servisních zásahů, mohou technici údržby udělat změny přímo v provozu nebo i na některých dokumentech, které ale nejsou as built dokumentací. Asset Management modul jim totiž umožní vložit poznámky a připomínkovat dokumenty. Ty si pak mohou během dne vyzvednout projektanti, zapracovat do dokumentace, dokonce začít novou změnu na daném dokumentu. To samozřejmě oddělení Provozu & Údržby okamžitě uvidí. Takovým způsobem při stálém propojení s projekcí, dokáže Provoz & Údržba efektivně fungovat nepřetržitě 24 hodin 7 dni v týdnu.

Podpora Řízení změn

Poznámky a připomínky z Provozu & Údržby mohou vést k malým změnám ale také k velkým projektem. Po zrealizování výstavby a uvedení do provozu je veškerá master dokumentace převedena do skutkového "as built" stavu. Samozřejmě mohou byt vytvářeny nová zařízení, vztahy mezi objekty a dokumenty měněny generované hotspoty, ale před uvolněním do master dokumentace. Tímto způsobem je proces předávání bezproblémový a Provoz & = údržby se nemusí obávat, že má jinou než "as built" master dokumentaci k dispozici.

Obchodní benefity

 • Zvýšená úplnost a spolehlivost technických informací k majetku a as built dokumentace

 • Zlepšené dodržování zákonů a legislativních předpisů kvality a životního prostředí

 • Jasná identifikace, které dokumenty je nutné změnit v případě změny na zařízeních v provozu

 • Rychlé vyhledávání technických dokumentů na základě identifikátoru zařízení jako vyhledávacího klíče

 • Zvýšená produkce díky kratším neplánovaným odstávkám

 • Snížené náklady na výrobu, údržbu a projekci

 • Bezproblémové předávání projekčních dat

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.