Asset Information Management v PCLA

24.06.2014

ECM System Solutions zavedlo systém pro správu technické dokumentace BlueCielo Meridian v akciové společnosti Považská cementárna v Ladcech.

Považská cementárna je významným výrobcem slínku, různých druhů cementu a výrobků na bázi cementu. Produkce přes 800 tisíc tun cementu je pro majitele provozu závazek, který vyžaduje udržovat výrobní zařízení spolehlivé a funkční, bez jakýchkoli zbytečných prostojů a neplánovaných odstávek.

V době provozu a údržby je nevyhnutelné, aby pracovníci přicházející do styku s dokumentací měli relevantné technické informace.

Právě na to slouží centrální úložiště dokumentace, které umožňuje ukládání veškeré potřebné dokumentace k jednotlivýcm výrobnícm zařízením.

Prostředí, které jsme připravili na základě požadavků zákazníka, se tak stalo zdrojem informací o probíhajících projektech, projektová dokumentace ke stavebním objektům je řízena v hierarchické struktuře, kterou si vyžaduje stavební zákon.

Objekty, které jsou předmětem údržby, byly do centrálního úložiště převzaty ze systému používaného pro řízení údržby Infor EAM.

Dokumenty popisující jednotlivá zařízení jsou do systému vkládány a vazby mezi nimi a objekty jsou přidávány buď ručně anebo vznikají automaticky. Tato funkce správy multi-dimenzionálních vztahů mezi objekty a dokumenty je základem Asset Information Managementu.

Dalším milníkem rozvoje Považské cementárny v oblasti zvyšování kvality dokumentace s objekty, je digitalizace archívu, díky které bude v systému více informací. Po této etapě by měla následovat úplná integrace se systémem Infor EAM založená na kompletní synchronizaci objektů z tohoto systému pro řízení údržby, a následně propojení objektů s příslušnou dokumentací prostřednictvím společného rozhraní. 

Považské cementárně přejeme hodně úspěchů v dalším používání implementovaného systému a věříme, že vybudované prostředí se stane zdrojem drahocenných informací a znalostí i pro další generace.

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.